Kontrola originality

Cenník kontroly originality – základná kontrola originality

P.č. Kód Popis služby KO Cena v EUR
1. 61 Osobne vozidlá a nákladné vozidlá do 3 500 kg – M1, N1 110
2. 62 Terénne vozidláM1G, N1G 125
3. 63 Motocykle, trojkolky, štvorkolky – L1-L7 80
4. 64 Autobusy do 5 000 kg – M2 150
5. 65 Autobusy nad 5 000 kg – M3 170
6. 66 Nákladné automobily do 12 000 kg – N2 150
7. 67 Nákladné automobily nad 12 000 kg – N3 170
8. 68 Prípojné vozidlá do 3 500 kg – O1, O2 80
9. 69 Prípojné vozidlá nad 3 500 kg – O3 100
10. 70 Prípojné vozidlá nad 10 000 kg – O4 110
11. 71 Traktory, pracovný stroj  – T1- T4, C1-C4, PS 170
12. 72 Prípojné vozidlá za traktoryR1-R4 100
13. 73 Výpis z RZPV 20
14. 74 Príloha k výpisu z RZPV 15

V cene kontroly originality:

– je zahrnuté: „Odborný posudok o kontrole originality“ (2x tlačivo)

– nie je zahrnuté: kontrolná nálepka KO, ktorá sa aplikuje len na vozidlo s výsledkom „spôsobilé“ a kontrolné bezpečnostné nálepky, ktoré sa aplikujú na vozidlo pri prvej kontrole originality.

Ceny sú uvedené s DPH. 

Cenník je platný od 24.01.2022

Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla je povinný predložiť nasledovné doklady:

Preukaz totožnosti

Ak ide o vozidlo prihlásené do evidencie v Slovenskej republike sú potrebné tieto doklady:

 • žiadosti o zápis zmeny údajov o výmene karosérie,
 • oznámenia alebo zistenia, že na vozidle boli vykonané neoprávnené vonkajšie zásahy do jeho konštrukcie alebo jeho dokladov,
 • oznámenia alebo zistenia, že pridelené identifikačné číslo vozidla VIN je poškodené alebo nečitateľné.

Ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel sú potrebné tieto doklady:

 • doklad o nadobudnutí vozidla,
 • osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu z krajiny pôvodu alebo zo štátu, kde bolo evidované spolu s úradne overeným prekladom (preklad sa nepožaduje pokiaľ je v českom jazyku),
 • úradne overený doklad o vyradení vozidla z evidencie v štáte, v ktorom bolo vozidlo evidované (preklad sa nepožaduje pokiaľ je v českom jazyku), ak sa takýto doklad v štáte vývozu vydáva,
 • doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak ide o vozidlo dovezené zo štátu mimo Európsku úniu.

Ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel a má vydané technické osvedčenie vozidla sú potrebné tieto doklady:

 • doklad o nadobudnutí vozidla,
 • úradne overený preklad technického osvedčenia vozidla (preklad sa nepožaduje pokiaľ je v českom jazyku),
 • doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak ide o vozidlo dovezené zo štátu mimo Európsku úniu

Ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel sú potrebné tieto doklady:

 • doklad o nadobudnutí vozidla,
 • vyhlásenie žiadateľa, že vozidlo nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte,
 • návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla vydaného poverenou skúšobňou alebo doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu (ak má na tento typ platný základný technický opis vozidla).

Ak ide o vozidlo vyradené z evidencie vozidiel z dôvodu jeho odcudzenia pred opätovným schválením na premávku sú potrebné tieto doklady

 • doklad orgánu Policajného zboru o oznámení odcudzenia vozidla,
 • doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel,
 • doklad orgánu Policajného zboru o vrátení vozidla.

Ak ide o vozidlo, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie sú potrebné tieto doklady:

 • technické osvedčenie vozidla alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia technického osvedčenia vydaného políciou.