Kontrola originality

Cenník kontroly originality – základná kontrola originality

P.č. Kód Popis služby KO Cena v EUR
1. 61 KO Motocykle, trojkolky, štvorkolky do 50ccm L1, L2 42
2. 62 KO motocykle, trojkolky, štvorkolky nad 50ccm L3, L4, L5, L6, L7 58
3. 63 KO osobné automobily M1 79
4. 64 KO autobusy M2 do 5000 kg 110
5. 65 KO autobusy nad 5000 kg 127
6. 66 KO nákladné automobily N1 do 3500 kg 85
7. 67 KO nákladne automobily N2 do 12000 kg 110
8. 68 KO nákladné automobily nad 12000 kg 127
9. 69 KO prípojné vozidlá O1, O2 do 3500 kg 68
10. 70 KO prípojné vozidlá O3, O4 nad 3500 kg 74
11. 71 KO traktory T1, T2, T3, T4, T5, Ps 127
12. 72 KO prípojné vozidlá R1, R2, R3, R4 58
13. 73 KO terénne vozidlá G 92
14. 74 Opakovaná kontrola bez overenia pravosti osvedčenia 50% z ceny
15. 75 Opakovaná kontrola s overením pravosti osvedčenia 70% z ceny
16. 76 Kontrolná nálepka vnútorná alebo vonkajšia 3
17. 77 Kontrolná nálepka bezpečnostná SK-KO (12ks) 12
18. 78 Kontrolná nálepka bezpečnostná SK-KO (6ks) 6
19. 79 Kontrolná nálepka bezpečnostná SK-ND (1ks) 2
20. 80 Kontrolná nálepka bezpečnostná L, O, MS KO (3ks) 5
21. 81 Kontrolná nálepka bezpečnostná L, O, MS-N KO (1ks) 2
22. 82 Kontrolná nálepka bezpečnostná RFID 2

V cene kontroly originality:

– je zahrnuté: „Odborný posudok o kontrole originality“ (2x tlačivo)

– nie je zahrnuté: kontrolná nálepka KO, ktorá sa aplikuje len na vozidlo s výsledkom „spôsobilé“ a kontrolné bezpečnostné nálepky, ktoré sa aplikujú na vozidlo pri prvej kontrole originality.

Ceny sú uvedené s DPH.

Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla je povinný predložiť nasledovné doklady:

Preukaz totožnosti

Ak ide o vozidlo prihlásené do evidencie v Slovenskej republike sú potrebné tieto doklady:

 • žiadosti o zápis zmeny údajov o výmene karosérie,
 • oznámenia alebo zistenia, že na vozidle boli vykonané neoprávnené vonkajšie zásahy do jeho konštrukcie alebo jeho dokladov,
 • oznámenia alebo zistenia, že pridelené identifikačné číslo vozidla VIN je poškodené alebo nečitateľné.

Ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel sú potrebné tieto doklady:

 • doklad o nadobudnutí vozidla,
 • osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu z krajiny pôvodu alebo zo štátu, kde bolo evidované spolu s úradne overeným prekladom (preklad sa nepožaduje pokiaľ je v českom jazyku),
 • úradne overený doklad o vyradení vozidla z evidencie v štáte, v ktorom bolo vozidlo evidované (preklad sa nepožaduje pokiaľ je v českom jazyku), ak sa takýto doklad v štáte vývozu vydáva,
 • doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak ide o vozidlo dovezené zo štátu mimo Európsku úniu.

Ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel a má vydané technické osvedčenie vozidla sú potrebné tieto doklady:

 • doklad o nadobudnutí vozidla,
 • úradne overený preklad technického osvedčenia vozidla (preklad sa nepožaduje pokiaľ je v českom jazyku),
 • doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak ide o vozidlo dovezené zo štátu mimo Európsku úniu

Ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel sú potrebné tieto doklady:

 • doklad o nadobudnutí vozidla,
 • vyhlásenie žiadateľa, že vozidlo nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte,
 • návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla vydaného poverenou skúšobňou alebo doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu (ak má na tento typ platný základný technický opis vozidla).

Ak ide o vozidlo vyradené z evidencie vozidiel z dôvodu jeho odcudzenia pred opätovným schválením na premávku sú potrebné tieto doklady

 • doklad orgánu Policajného zboru o oznámení odcudzenia vozidla,
 • doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel,
 • doklad orgánu Policajného zboru o vrátení vozidla.

Ak ide o vozidlo, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie sú potrebné tieto doklady:

 • technické osvedčenie vozidla alebo doklad o nahlásení straty alebo odcudzenia technického osvedčenia vydaného políciou.